Styret

Leder

Wenche Skogli
Ekhaugen veien 151
1866 Båstad
tlf 95970264
e-post wencheskogli@gmail.com

—————————————————————–

Styremedlem

 May Nicolaysen
mainicolaysen@gmail.com

—————————————————————–

Styremedlem

 Tommy Andersen
kennel-chatojo@hotmail.no

—————————————————————–

Styremedlem

Per Arild Mathisen

—————————————————————–

Varamedlem

Ragnhild Kielland
sannyasinbostons@gmail.com

—————————————————————–

Varamedlem

Rachel Aimee Lundquist

—————————————————————–

Kasserer (ekstern)
Rune Haugen
runehaugen84@gmail.com
—————————————————————–
Revisor Arne Wangensteen
v/ Rev Line Sten